Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

CARTA DEL PRESIDENT

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona
Constan Dacosta Simón

En l'actual entorn del pensament econòmic creix el corrent que afirma la necessitat que l'empresa ha d'unir, de manera inseparable, creixement econòmic amb responsabilitat social i amb respecte mediambiental. D'una manera efectiva, no només teòrica, integrant en el mateix compte de resultats l'efecte de tres variables tradicionalment dissociades, encara que realment afectades per les decisions diàries de l'empresa.

Aquesta orientació sorgeix en uns temps en què el ciutadà identifica l'empresa com l'agent principal i implicat a resoldre els reptes socials i mediambientals a què s'enfronta la comunitat. Per a molts l'empresa és un subjecte social que contreu obligacions amb la societat, més enllà de la creació de riquesa. D'aquest paper es deriven exigències ètiques i el compromís de contribuir al progrés i al benestar de la comunitat a què pertany.

Aquesta orientació motiva apel·lacions al món empresarial des de l'OCDE o des de Nacions Unides, a través del seu Secretari General, per assumir protagonisme en la gestió social i mediambiental de manera voluntària. A través d'aquestes iniciatives es va conformant en l'empresa el concepte de responsabilitat empresarial, una instància que ha d'integrar els interessos i ha de facilitar la participació de diferents parts interessades en les seues decisions. Es produeix llavors la porositat de l'empresa. La transversalitat, entesa com un planejament horitzontal que integra diferents aspectes de forma ascendent i descendent per unir sensibilitats i per responsabilitzar-se de reptes i situacions abans llunyans. S'uneixen així els eixos responsabilitat-participació-transparència i sostenibilitat, atès que la integració d'expectatives genera un valor econòmic social i mediambiental que fa que l'empresa siga sostenible.

Per a EROSKI, la responsabilitat social és un precepte recollit i definit en la nostra missió empresarial i a la qual pretenem dotar de coherència i transversalitat. En coherència amb aquest postulat, procurem adoptar les decisions aplicant un compromís d'escolta i de participació a les nostres parts interessades. I exercim la transversalitat, assegurant que aquesta cultura impregne tota l'organització i que es veja reflectida en els plans anuals del Grup, per mitjà d'estratègies i polítiques integradores.

Aquest compromís justifica aquesta Memòria de Responsabilitat Social. Hem pretès que siga reflex de la transparència i de l'obertura a les nostres parts interessades. Per això, hem acudit a un grup d'experts externs, al judici del qual ens hem sotmès i el dictamen del qual recull aquesta Memòria. A través de la metodologia de verificació ISAE 3000, la nostra informació qualitativa i les dades aportades reflecteixen de manera fidedigna la gestió que fem de la responsabilitat social en tota l'organització. La metodologia seguida és la considerada més homologada i homologable en l'àmbit internacional, el Global Reporting Iniciative en la tercera versió (G3), per aconseguir la qualificació A+, la màxima possible quant a l'extensió i la qualitat de la informació.

Ens sentim una empresa transparent i connectada amb les inquietuds de la comunitat. Que manté canals oberts permanents amb treballadors, consumidors, clients, tercer sector, universitats, administracions públiques i mitjans de comunicació. Aquesta Memòria de Responsabilitat Social mostra el balanç d'aquestes pràctiques, i alhora és un mitjà d'expressió més d'aquesta transparència.

Malgrat l'evolució favorable que ofereix aquesta Memòria, estem lluny de sentir-nos conformes amb els nostres resultats. No ens falten millores per a escometre, ni reptes per a superar. Els consumidors ens demanen un compromís més gran amb el seu benestar i informació més precisa sobre les nostres polítiques i productes. Algunes organitzacions socials ens insten amb fermesa a anar més enllà en el nostre compromís amb el medi ambient. A més, tenim els nostres propis reptes interns. Per allò de la coherència, a la qual feia referència abans, estem disposats a reforçar la participació efectiva dels treballadors en la seua tasca diària, molt prop del concepte tradicional d'autogestió; també ens proposem articular l'escolta activa dels consumidors mitjançant una fórmula nova i potent de participació ciutadana.

El nostre compromís amb la sostenibilitat d'aquest projecte que s'anomena EROSKI ens exigeix fixar objectius més ambiciosos de millora, a fi d'optimar la generació de valor allà on estem. I els avanços d'aquests propòsits seran matèria per a la nostra Memòria de Responsabilitat Social següent.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina