Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Els reptes d'una empresa diferent >
   • 1.3 Govern de la societat >
    • 1.3.1 Estructura i funcions

Els reptes d'una empresa diferent

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

1.3 Govern de la societat

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

1.3.1 Estructura i funcions

La Cooperativa s'estructura en dues comunitats: la de socis de consum i la de socis de treball. Totes dues s'organitzen internament segons el Reglament de Règim Intern Cooperatiu. Els primers es constitueixen en comitès consumeristes locals, les presidències dels quals integren el Comitè Consumerista, òrgan de consulta i assessorament de l'òrgan de govern. De la seua banda, el règim laboral dels socis de treball queda aprovat pel Consell Rector.

Òrgans socials

Assemblea General

Constituïda pels delegats en representació dels socis, és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social dels propietaris. Són un màxim de 500, dels quals un 50% correspon a delegats de socis de consum i l'altre 50% als de treball. S'adopta la figura de juntes preparatòries a fi de garantir millors vies de participació dels socis, que, entre altres funcions, hauran d'elegir els delegats.

Consell Rector

És l'òrgan de govern, gestió i representació de la societat cooperativa. La presidència ho serà també de la Cooperativa. Està compost per 12 titulars elegits per l'Assemblea durant quatre anys, i estan representats a parts iguals els socis de consum i els de treball. Podrà designar al seu si una Comissió Permanent que comptarà, igual que el Consell Rector, amb l'assistència, amb veu però sense vot, de la Direcció General, el Consell de Direcció i altres càrrecs tècnics.

Consell Social

És un òrgan compost per socis de treball que té la funció de contribuir a una gestió adequada de les matèries relacionades amb aquests per la seua condició de treballadors. Està compost per un màxim de 16 persones electes i un mínim de 12, a més de la presidència del Consell Rector i la Direcció Social (amb veu però sense vot). Per a una consecució millor dels seus objectius, el Consell Social està dotat de comissions delegades definides per a cada demarcació.

És l'òrgan de govern, gestió i representació de la societat cooperativa. Està compost per 12 titulars elegits per l'Assemblea.

Consell Consumerista

És un òrgan de consulta i assessorament del Consell Rector en els aspectes que fan referència al consumidor. Com a resposta als problemes de cada localitat, es constitueixen els comitès consumeristes locals.

Comissió de Vigilància

L'Assemblea, en votació secreta, designa els seus tres components, dos socis de consum i un de treball. Les seues funcions són de naturalesa fiscalitzadora en relació amb el funcionament dels òrgans socials, les auditories i la resta de sistemes de control de la Cooperativa.

Comitè de Recursos

Té la funció de tramitar i resoldre els recursos presentat pels socis. Està compost per cinc persones, tres treballadors i dos consumidors, elegits en votació secreta per l'Assemblea. El càrrec serà incompatible amb qualsevol càrrec electe de la Cooperativa o relació laboral. A les reunions assisteix el president del Consell Rector. No podran prendre part en la tramitació i resolució dels recursos aquells components que, en relació amb el soci afectat, hi tinguen un parentiu de consanguinitat o d'afinitat fins al segon grau, vincles de subordinació, amistat íntima o enemistat manifesta.

Consell d'Administració de CECOSA GESTIÓN, S.A.

Està format per 21 consellers, entre els quals hi ha tots els membres del Consell Rector, i el seu president és el de GRUPO EROSKI. Per delegació de la societat matriu, té les funcions de nomenar els càrrecs, formular i aprovar plans i fixar les línies de gestió i els pressupostos per al conjunt de les empreses i negocis que componen GRUPO EROSKI.

Estructura de govern i funcions
2004 2005 2006
Nre. de socis de consum participants en juntes 7.727 5.837 60.25
Nre. de socis de treball participants en juntes 6.864 5.427 5.497
CONSELL RECTOR
Sis consellers socis de treball i sis consellers socis de consum. La meitat d'ells ha de renovar-se cada dos anys.
 • Reunions mensuals amb la Direcció general i l'Adreça de Consum.
 • Funcions:
  • Elecció del President de la Cooperativa.
  • Ratificació anual del Director General.
  • Presidència de l'Assemblea General.
  • Fixació del Reglament de Règim Intern.
  • Representació i exercici de drets davant jutjats, tribunals i organismes de l'Estat.
  • Inversió de fons disponibles i subscripcions d'aportacions i emissions de bons i obligacions.
ASSEMBLEA GENERAL
 • Òrgan sobirà presidit pel Consell Rector.
 • Assemblea anual per a aprovació de comptes, pla de gestió, presentació de resulta dues i ratifi cación dels components proposats per al Consell Rector.
JUNTES PREPARATÒRIES
 • Assemblees anuals informatives de treballadors i consumidors per a elecció dels delegats de l'Assemblea General.
CONSELL GENERAL * CONSELL CONSUMERISTA
 • Òrgan consultiu del Consell Rector referent a treballadors.
 • Presidents electos de cada Comissió Delegada.
 • Proposen a l'Assemblea sis consellers per a conformar el 50% del Consell Rector.
 • Participen amb veu, però sense vot, el President de la Cooperativa i el Director Social.
 • Òrgan consultiu del Consell Rector referent a consumidors.
 • Presidents electos de cada Comitè Local.
 • Proposen a l'Assemblea sis consellers per a conformar el 50% del Consell Rector.
 • Participen amb veu, però sense vot, el President de la Cooperativa i el Director de Consum.
COMISSIONS DELEGADES COMITÈS LOCALS
 • Organitzades per regions.
 • Delegats triats pels socis de treball.
 • Trien als membres del Consell Social.
 • Organitzades per regions.
 • Delegats triats pels socis de de consum.
 • Trien als membres del Consell Consumerista.
SOCIS DE TREBALL SOCIS DE CONSUM
 • 12.298 treballadors propietaris.
 • 356.590 consumidors socis.

* Segons recull l'art. 59 dels Estatuts, el Consell Social és l'òrgan competent per a contribuir a una gestió adequada de les matèries relacionades amb els socis de treball. Té aquestes tasques:

 • Elaborar les normes laborals anuals.
 • Presidir la Junta Preparatòria dels socis de treball.
 • Desenvolupar les funcions assessores i informatives del Consell Rector.

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

1.3.2 Bon govern » [Pàgina 1/2]

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina