Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • La millor oferta >
      • 4.2 Qualitat i seguretat. Dept. de Qualitat i laboratori (control de marques pròpies)

La millor oferta

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

4.2 Qualitat i seguretat. Dept. de Qualitat i laboratori (control de marques pròpies)

La marca EROSKI inclou una garantia testada doblement de qualitat i seguretat alimentària. A més, els nostres compromisos amb el medi ambient i les diferents inquietuds socials queden plasmats en l'àmplia gamma que oferim, informació que s'amplia al final d'aquest capítol i en el següent.

Per aconseguir-ho, el nostre departament de Qualitat i Medi Ambient disposa d'un exhaustiu programa d'assegurament, des de l'explotació fins al punt de venda. Aquest programa es basa en el nostre laboratori, acreditat per ENAC, i una xarxa d'auditors, tant interns com externs.

Anualment s'efectuen més de 10.000 anàlisis i més de 1.400 inspeccions a més de 150 productes per a la revista Consumer EROSKI.

Per assegurar que els nostres productes frescos EROSKI Natur compleixen les exigències més rigoroses de qualitat, origen i sabor, des del departament de Qualitat es van fer al 2005 un total de 1.162 auditories i inspeccions en les explotacions i els centres de producció. A més d'aquests controls periòdics, han de passar una auditoria inicial d'homologació per garantir la traçabilitat dels productes, el compliment de la normativa tecnicosanitària, l'aplicació d'un sistema de producció natural i la resta de requisits específics.

Control de qualitat en proveïdors EROSKI Natur
2005 2006
Nre. d'inspeccions (auditories i controls de qualitat) Laboratori 268 360
A proveïdors EROSKI Natur 1.162 1.147
Nre. d'anàlisis Laboratori 7.887 7.442
Proveïdors EROSKI Natur 3.687 3.3374

El nostre departament de Qualitat i Medi Ambient disposa d'un exhaustiu programa d'assegurament, des de l'explotació fins al punt de venda.

El servei de les plataformes a les botigues és un procés crític dins del nostre Grup. Enguany hem consolidat la garantia de qualitat de dues seccions clau, fruita i carn, fet que ha permès estendre la «qualitat concertada» que elimina activitats improductives de les botigues, a més de millorar els nivells de qualitat del producte servit. Al 2006 vam continuar afinant els processos operatius, els sistemes d'informació i la col·laboració amb els proveïdors per a tenir cada vegada una millor traçabilitat. Destaquen especialment els avanços en la secció de carnisseria.

El nostre laboratori

El laboratori disposa de tres unitats analítiques dedicades a comprovar el compliment dels paràmetres legislats i emetre veredictes sobre la seua qualitat. La unitat química obté dades de qualitat i presència de substàncies indesitjables. La microbiològica estudia la possible contaminació per patògens i la genètica comprova aspectes d'autenticitat (origen) i seguretat alimentària.

El programa de treball se centra en tres grans àrees: anàlisi de producte (per al llançament de nous i el seguiment dels existents), anàlisis horitzontals (per comprovar determinades contaminacions encreuades) i campanyes (controls microbiològics, presència de patògens, autenticació d'aliments, presència de gluten, etc.). Així mateix, poden sorgir temes puntuals deguts a alertes alimentàries.

Els principals clients són els departaments de Marques Pròpies, que van suposar el 73,3% de l'activitat al 2006.

En l'àmbit de la investigació genètica per a distinció d'espècies, el nostre laboratori disposa d'acords amb la Universitat de País Basc per a peix i amb la Universitat Autònoma de Madrid en el cas de les aus. Disposem d'un conveni amb les empreses Ikerlan, Gaiker i Ulma per a millorar els sistemes d'envasament i de control de qualitat de la carn. Treballem amb l'Observatori de Seguretat Alimentària de Barcelona per traslladar al consumidor informació sobre seguretat alimentària.

Distribució de l'activitat del laboratori per client
Clients 2005 2006
Marques pròpies frescos 34,6 % 39,2%
Marques pròpies alimentació 37,6% 33,6%
Compres 2,4% 11,2%
Negocis 17,6% 9,0%
Revista 4,7% 3,1%
Reclamacions 0,9% 2,0%
Qualitat de producte 1,5% 1,5%
Marques pròpies no alimentació 0,6% 0,5%
Sistema de Qualitat 0,1%
Total nre. de mostres analitzades 7.887 7.442
Distribució de mostres per programa analític
Programa 2005 2006
Seguiment de marques pròpies 14,3% 24,1%
Campanya frescor 33,8% 21,0%
Campanya patògens 15,5% 12,8%
Estudis de caducitat 2,9% 9,8%
Llançament de marques pròpies 13,8% 9,7%
Al·lergògens 0,5% 4,4%
Manipulacions en botiga 0% 3,6%
Comparatives 4,8% 3,1%
Transgènics 4,0% 2,1%
Reclamacions 0,9% 1,9%
Proveïdors locals 0% 1,9%
No programat 1,8% 1,0%
Higiene plataformes 0,1% 1,0%
Vitamines 0,6% 0,9%
Identificació d'espècies 0,5% 0,8%
Alertes alimentàries 0% 0,6%
Interlaboratoris 0,5% 0,5%
Fibra 0,4% 0,4%
Menja preparat 0,3% 0,3%
Concursos regionals 0,7% 0,1%
Auditories 0% 0,0%

Informació en l'etiquetatge

La informació és vital per a la presa de decisions. En aquest sentit, els productes de marca pròpia inclouen les seues especificitats en envasos, etiquetes i fullets informatius, per contribuir que el consumidor puga formar-se un criteri a l'hora de triar. Tots els nostres productes informen del proveïdor i EROSKI Natur, a més, incorpora informació sobre l'origen.

Com a novetat en aquest període, al 2005 vam assegurar la identificació dels components al·lergògens en marca pròpia, amb informació en l'etiquetatge.

Al 2005, el departament de Qualitat va efectuar 1.162 auditories i inspeccions per assegurar que els productes EROSKI Natur compleixen les exigències de qualitat més rigoroses.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina