Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Ocupació de qualitat >
   • ESTUDI DE CAS: Observatori de la igualtat

Ocupació de qualitat

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

ESTUDI DE CAS: Observatori de la igualtat

El compromís per la igualtat en el treball ens ha portat a desenvolupar un projecte empresarial pioner pel qual hem rebut el distintiu d'entitat col·laboradora en Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes d'EMAKUNDE.

S'ha creat l'Observatori de la Igualtat, encarregat d'elaborar un diagnòstic real de la situació de les treballadores dins de l'organització.

Hem desenvolupat el Pla d'Igualtat amb l'objectiu de beneficiar la nostra plantilla i la societat en dos nivells:

 • Transmetent el nostre respecte als drets humans i la igualtat en el treball als nostres proveïdors i subcontractats, fet que suposa un efecte tractor sobre més de 5.800 organitzacions.
 • Proporcionant un exemple de bones pràctiques al món empresarial.

Amb l'objectiu de fer un seguiment, s'ha creat l'Observatori de la Igualtat, òrgan compost per 17 treballadors i treballadores de diferents àmbits i representacions, encarregat d'elaborar un diagnòstic real de la situació de les treballadores dins de l'organització. Aquest diagnòstic permet incorporar les seues demandes, les necessitats i les aspiracions, i garantir l'efectivitat de les mesures.

Les accions impulsades fins al moment per l'Observatori de la Igualtat s'han centrat en les àrees següents:

 • Eliminar les barreres físiques, els prejudicis socials i els rols tradicionals que perpetuen hàbits discriminatoris.
 • Fer servir un llenguatge no sexista en el treball: hem publicat la Guia per a la Comunicació Igualitària a EROSKI, en col·laboració amb HISPACOOP, i hem fomentat els programes de capacitació professional i de promoció interna.
 • Millorar les condicions de treball que afecten la salut i el benestar de la dona: es tracta de cursos i tallers de salut laboral, enfocats tant des del punt de vista preventiu com pal·liatiu.
 • Implantar mesures que ajuden a la conciliació de la vida professional i personal: oferim la possibilitat d'acollir-se a horaris més flexibles, jornades reduïdes, augment del període de baixa maternal, etc.
Pla de igualdad
Indicador de l'Objectiu ACCIONS
ADAPTACIÓ DEL LLENGUATGE
Capacitació dels treballadors per a l'ús d'un llenguatge respectuós amb la perspectiva de gènere.
 • Auditoria externa sobre la utilització del llenguatge en documents oficials, suports de comunicació interns i externs, material de presentacions, actes, etc.
 • Informe cualitativo de CDE (Consejo de Dirección de EROSKI) sobre el uso con recomendaciones de mejora
Llibre d'estil sobre llenguatge no sexista.
Criteris per a la utilització d'imatges i eslògans en els suports de comunicació publicitaris i imatge externa.
Adaptació d'Estatuts i RRII sobre l'ús de llenguatge discriminatori.
Adaptar suports de comunicació corporativa a llenguatge escrit i visual no sexista: Nexo i Aduna, Interlog, Sede, etc.
Introduir la variable H/D en aplicatius, qüestionaris i sistemes d'informació.
ELIMINACIÓ DE BARRERES FÍSIQUES
Crear entorns de treball excel·lents adaptats a les condicions físiques i estructurals de la dona.
 • Reducció de la xifra de l'accidentalitat laboral femenina relacionada amb els llocs i les condicions de treball afectades.
Avaluació de llocs i/o tasques de definició de criteris ergonòmics de protecció a població treballadora femenina.
Desenvolupar programes de prevenció i salut relacionats amb problemes específics de la dona.
COMUNICACIÓ
Sensibilitzar de les dones i homes d'EROSKI perquè amb les seves accions i decisions contribueixin a l'aplicació de mesures no discriminatòries
 • Percepció de 7 en l'escala del 1-10, de satisfacció
Campanya interna de sensibilització sobre la discriminació.
Promoció de la presència de dones en llocs de més responsabilitat.
Sensibilització des dels òrgans socials.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina