Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Emprego de calidade >
   • ESTUDO DE CASO: Observatorio da Igualdade

Emprego de calidade

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

ESTUDO DE CASO: Observatorio da Igualdade

O compromiso pola igualdade no traballo levounos a desenvolver un proxecto empresarial pioneiro polo que recibimos o distintivo de entidade colaboradora en Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes de EMAKUNDE.

Creouse o Observatorio da Igualdade, encargado de elaborar un diagnóstico real da situación das traballadoras dentro da organización.

Temos desenvolto o Plan de Igualdade co obxectivo de beneficiar ao noso cadro de persoal e á sociedade en dous niveis:

 • Transmitindo o noso respecto aos dereitos humanos e a igualdade no traballo aos nosos provedores e subcontratas, o que supón un efecto tractor sobre máis de 5.800 organizacións.
 • Proporcionando un exemplo de boas prácticas ao mundo empresarial.

Co obxectivo de facer un seguimento, creouse o Observatorio da Igualdade, órgano composto por 17 traballadores e traballadoras de diferentes ámbitos e representacións, encargado de elaborar un diagnóstico real da situación das traballadoras dentro da organización. Este diagnóstico permite incorporar as súas demandas, necesidades e aspiracións, e garantir así a efectividade das medidas.

As accións impulsadas ata o momento polo Observatorio da Igualdade centráronse nas seguintes áreas:

 • Eliminar as barreiras físicas, os prexuízos sociais e os roles tradicionais que perpetúan costumes discriminatorios.
 • Empregar unha linguaxe non sexista no traballo: Temos publicado a Guía para Comunicación Igualitaria en EROSKI, en colaboración con HISPACOOP, e fomentado os programas de capacitación profesional e de promoción interna.
 • Mellorar as condicións de traballo que afectan á saúde e benestar da muller: trátase de cursos e talleres de saúde laboral, enfocados tanto desde o punto de vista preventivo como paliativo.
 • Implantar medidas que axuden á conciliación da vida profesional e persoal: ofrecemos a posibilidade de acollerse a horarios máis flexibles, xornadas reducidas, aumento do período de baixa maternal, etc.
Plan de igualdade
Indicador do Obxectivo ACCIÓNS
ADAPTACIÓN DA LINGÜAXE
Capacitación de traballadores para o uso dunha linguaxe respectuosa coa perspectiva de xénero
 • Auditoría externa sobre a utilización da linguaxe en documentos oficiais, soportes de comunicación internos e externos, material de presentacións, eventos, etc
 • Informe cualitativo de CDE (Consello de Dirección de EROSKI) sobre o uso con recomendacións de mellora
Libro de estilo sobre lenguaje no sexista
Criterios para a utilización de imaxes e slogans nos soportes de comunicación: publicitarios e imaxe externa
Adaptación de Estatutos e RRII sobre o uso da linguaxe discriminatoria
Adaptar soportes de comunicación corporativa a linguaxe escrito e visual non sexista: nexo e Aduana, Interdog, Sede, etc.
Introducir a variable H/M en aplicativos, cuestionarios e sistemas de información
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS FÍSICAS
Crear lugares de traballo excelentes adaptados ás condicións físicas e estruturais da muller
 • Redución da cifra de Accidentabilidade laboral feminina relacionadas cos postos e condicións de traballo afectadas
Avaliación de postos e/ou tarefas e definición de criterios ergonómicos de protección á poboación traballadora feminina.
Desenvolver programas de prevención e saúde relacionadas con problemáticas especificamente da muller
COMUNICACIÓN
Sensibilizar ás mulleres e homes de EROSKI para que coa súas accións e decisións contribúan á aplicación de medidas non discriminatorias
 • Percepción de 7 na escala de 1-10, de satisfacción
Campaña externa de sensibilización sobre a discriminación
Promoción da presenza de mulleres en postos de maior responsabilidade
Sensibilización desde os órganos social

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina