Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Os desafíos dunha empresa diferente >
   • 1.3 Goberno da sociedade >
    • 1.3.1 Estrutura e funcións

Os desafíos dunha empresa diferente

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

1.3 Goberno da sociedade

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.3.1 Estrutura e funcións

A cooperativa estrutúrase en dúas comunidades: a de socios de consumo e a de socios de traballo. Ambas as dúas organízanse internamente segundo o Regulamento de Réxime Interno Cooperativo. Os primeiros constitúense en Comités Consumeristas Locais, cuxas presidencias integran o Comité Consumerista, órgano de consulta e asesoramento do órgano de goberno. Pola súa banda, o réxime laboral dos socios de traballo queda aprobado polo consello reitor.

Órganos sociais

Asemblea Xeral

Constituída polos Delegados en representación dos socios, é o órgano supremo de expresión da vontade social dos propietarios. Son un máximo de 500, dos cales un 50% corresponde a delegados de socios de consumo e o outro 50% aos de traballo. Adóptase a figura de Xuntas preparatorias co fin de garantir mellores canles de participación dos socios que, entre outras funcións, deberán elixir os Delegados.

Consello Reitor

É o órgano de goberno, xestión e representación da sociedade cooperativa. A Presidencia serao tamén da Cooperativa. Está composto por 12 titulares elixidos pola Asemblea por catro anos, e están representados a partes iguais socios de consumo e de traballo. Poderá designar no seu seo unha Comisión Permanente que contará, ao igual que o Consello Reitor, coa asistencia, con voz pero sen voto, da Dirección Xeral, o Consello de Dirección e outros cargos técnicos.

Consello Social

É un órgano composto por socios de traballo cuxa función é contribuír a unha adecuada xestión das materias relacionadas con estes pola súa condición de traballadores. Está composto por un máximo de 16 e un mínimo de 12 persoas electas, ademais da Presidencia do Consello Reitor e a Dirección Social (con voz, pero sen voto). Para unha mellor consecución dos seus obxectivos, o Consello Social está dotado de Comisións Delegadas definidas para cada demarcación.

É o órgano de goberno, xestión e representación da sociedade cooperativa. Composto por 12 titulares elixidos pola Asemblea.

Consello Consumerista

É un órgano de consulta e asesoramento do Consello Reitor nos aspectos que fan referencia ao consumidor. Como resposta á problemáticas de cada localidade, constitúense os Comités Consumeristas Locais.

Comisión de Vixilancia

A Asemblea en votación secreta designa aos seus tres compoñentes, dous socios de consumo e un de traballo. As súas funcións son de natureza fiscalizadora en relación co funcionamento dos órganos sociais, auditorías e resto de sistemas de control da cooperativa.

Comité de Recursos

Ten a función de tramitar e resolver os recursos presentados polos socios. Está composto por cinco persoas, tres traballadores e dous consumidores, elixidos en votación secreta pola Asemblea. O posto será incompatible con calquera cargo electo da Cooperativa ou relación laboral. Ás súas reunións asiste o Presidente do Consello Reitor. Non poderán tomar parte na tramitación e resolución dos recursos aqueles compoñentes que teñan, respecto do socio afectado, parentesco de consanguinidade ou de afinidade ata o segundo grao, vínculos de subordinación, amizade íntima ou enemizade manifiesta.

Consello de Administración de CECOSA GESTIÓN, S.A.

Está formado por 21 conselleiros, entre os que están todos os membros do Consello Reitor, e o seu Presidente é o do GRUPO EROSKI. Ten a función de, por delegación da sociedade matriz, nomear os cargos, formular e aprobar plans, e fixar as liñas de xestión e orzamentos para o conxunto das empresas e negocios que compoñen o GRUPO EROSKI.

Estrutura de goberno y funciones
2004 2005 2006
Nº socios de consumo participantes en xuntas 7.727 5.837 60.25
Nº socios de traballo participantes en xuntas 6.864 5.427 5.497
CONSELLO RECTOR
Seis conselleiros socios de traballo e seis conselleiros socios de consumo. A metade deles debe renovarse cada dous anos.
 • Reunións mensuales coa Dirección xeral e a Dirección de Consumo.
 • Funcións:
  • Elección do Presidente da Cooperativa.
  • Ratificación anual do Director xeral.
  • Presidencia da Asemblea xeral.
  • Fijación do Reglamento de Réxime Interno.
  • Representación e exercicio de dereitos ante xulgados, tribunais e organismos do Estado.
  • Investimento de fondos dispoñibles e suscripciones de achegas e emisións de bonos e obrigacións.
ASEMBLEA XERAL
 • Órgano soberano presidido polo consello Rector.
 • Asemblea anual para aprobación de contas, plan de xestión, presentación de resulta dúas e ratifi cación dos compoñentes propostos para o consello Rector.
XUNTAS PREPARATORIAS
 • Asembleas anuais informativas de traballadores e consumidores para elección dos delegados da Asemblea xeral.
CONSELLO XERAL * CONSELLO CONSUMERISTA
 • Órgano consultivo do CONSELLO Rector no referente a traballadores.
 • Presidentes electos de cada Comisión Delegada.
 • Propoñen á Asemblea seis conselleiros para conformar o 50% do consello Rector.
 • Participan con voz, pero sen voto, o Presidente da Cooperativa e o Director Social.
 • Órgano consultivo do consello Rector no referente a consumidores.
 • Presidentes electos de cada Comité Local.
 • Propoñen á Asemblea seis conselleiros para conformar o 50% do consello Rector.
 • Participan con voz, pero sen voto, o Presidente da Cooperativa e o Director de Consumo.
COMISIÓNS DELEGADAS COMITÉS LOCAIS
 • Organizadas por rexións.
 • Delegados elixidos polos socios de traballo.
 • Elixen aos membros do CONSELLO Social.
 • Organizados por rexións.
 • Delegados elixidos polos socios de consumo.
 • Elixen aos membros do CONSELLO Consumerista.
SOCIOS DE TRABALLO SOCIOS DE CONSUMO
 • 12.298 traballadores propietarios.
 • 356.590 consumidores socios.

* Segundo recóllese no Art. 59 dos Estatutos, o Consello Social é o órgano competente para contribuír a unha adecuada xestión das materias relacionadas cos socios de traballo. Ten as súas tarefas:

 • Elaborar as normas laborais anuais.
 • residir a Xunta Preparatoria dos socios de traballo.
 • Desenvolver as funcións asesoras e informativas do Consello Rector.

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.3.2 Bo goberno » [Páxina 1/2]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina