Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Os desafíos dunha empresa diferente >
   • 1.4 Os desafíos de EROSKI >
    • 1.4.1 Comunicación e expectativas do noso entorno

Os desafíos dunha empresa diferente

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

1.4 Os desafíos de EROSKI

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.4.1 Comunicación e expectativas do noso entorno

A relación coas nosas partes interesadas variaron aclimatándose á evolución propia das organizacións e ao medio no que traballamos. Este cambio está presente nas expectativas que depositan en nós a sociedade, a comunidade local, os provedores, o noso equipo, os investidores, os gobernos e os clientes.

Principales mecanismos de comunicación
Traballadores
 • Publicacións: Nexo, Sede, Aduna, Prisma (Intranet), Actas, Tablons, enquisas de avaliación, Mellorando, manual de acollida.
 • Actividade societaria.
 • Voluntariado.
 • Auditorías (Código ético e SA8000).
 • Voto solidario.
 • Enquisa de clima laboral
Inversores e xestores
 • Web.
 • Memoria corporativa.
 • Rolda de prensa.
 • Informe de Goberno Corporativo
Clientes
 • Idea Sa EROSKI: revista, estudos, foros, postos, maillings, campañas e Observatorio.
 • Memoria corporativa.
 • Focus group.
 • Servizo de atención ao cliente (en tenda, teléfono e web).
 • Voto solidario.
 • Sistema de Arbitraxe de Consumo.
Consumidores
 • Actividade societaria.
 • Focus de consumidores.
 • Revista Consumer Eroski.
 • Páxinas web informativas: FUNDACIÓN EROSKI, Consumer.es e Consumaseguridad.es.
 • Barómetro de Consumo e Frescómetro.
 • Voto solidario.
 • Encontros socio-amigos FUNDACIÓN
Terceiro sector
 • Universidades: convenios, bolsas de estudo.
 • ONG: convocatoria anual patrocinios, xornadas, postos.
 • Comité expertos
Provedores e alianzas
 • Convenios.
 • Auditorías.
 • Foros permanentes e ocasionais.
Gobernos
 • Acordos, convenios.
 • Patrocinios, colaboracións.
Clima laboral
2004 2005 2006
Puntuación (sobre 5) 3,34 * 3,35

* Estudo de periodicidade bienal.

Traballadores

A través das comisións delegadas, xuntas e asembleas, o traballador propietario, con voz e voto, é partícipe directo das decisións da empresa.

A participación dos empregados articúlase fundamentalmente a través de tres mecanismos: a actividade societaria, a enquisa de clima laboral e os instrumentos permanentes e puntuais de recollida de suxestións.

A través das comisións delegadas, xuntas e asembleas, o traballador propietario, con voz e voto, é partícipe directo das decisións da empresa. Existen máis dunha ducia de canles ascendentes e descendentes cuxa misión é cumprir co dereito á información que teñen os socios, tanto traballadores como consumidores. Trátase de canles periódicas escritos e orais que desembocan nun indicador: reclamacións atendidas, que deben ser respondidas ao 100%.

A información flúe tanto na liña societaria, que finaliza na Asemblea e o Consello Reitor, como na executiva, co papel que debe desenvolver o mando á hora de transmitir a información requirida e necesaria. Loxicamente, existe información reservada á Alta Dirección no referente á parte executiva (estratexias, crecemento da empresa, operacións a futuro...).

O compromiso de EROSKI coa xeración de emprego estable e de calidade mídese en toda a organización a través de enquisas de satisfacción, avaliándose cada dous anos aspectos como a retribución e o recoñecemento, o ambiente de traballo, a política ambiental e a integración na empresa. En 2006 recibíronse 16.878 enquisas, o que supuxo unha participación do 66,37%.

Así mesmo, desde a intranet ou a través das auditorías ou de iniciativas como o voto solidario, recóllense as opinións dos traballadores.

Investidores e xestores

As opinións da comunidade investidora derivan da nosa relación permanente con eles.

A inclusión do teléfono de atención ao cliente no propio produto e a súa maior divulgación en revistas aumentaron a cantidade de reclamacións atendidas.

Clientes

Contar con mecanismos que nos permitan detectar as inquedanzas e necesidades dos nosos clientes é a base para mellorar calquera negocio. A través de prospeccións de mercado e instrumentos de atención de reclamacións e suxestións somos quen de propoñer solucións.

Servizo de atención ao cliente
2005 2006
Nº clientes atendidos 81.472 94.246
Nº queixas e reclamacións 14.486 18.293

Resaltamos como avance a conversión do servizo de atención ao cliente (en tenda, teléfono e web) nun servizo integral, trasladándose a consulta automaticamente ao responsable, dando así resposta inmediata. A existencia dun foro interno que agrupa a diferentes interlocutores da organización permítenos coñecer e tratar os comentarios que recibimos.

A inclusión do teléfono de atención ao cliente no propio produto e a súa maior divulgación en revistas aumentaron a cantidade de reclamacións atendidas.

Consumidores

A cooperativa EROSKI como asociación de consumidores (LGDCA 1984) asume como misión a defensa dos dereitos e intereses dos consumidores. De aí que esteamos rexistrados nas Xuntas de Arbitraxe, tanto no noso papel de asociacións como no de empresa.

Neste sentido, a principal vía establecida para o cumprimento desta misión é a propia actividade societaria mediante a participación dos socios consumidores. Este feito queda reforzado pola particularidade de contar cun Presidente consumidor. As medidas de acceso á información e participación na xestión da empresa se equiparan ás expostas para os traballadores.

Ademais, a figura Socio-Amigo de FUNDACIÓN EROSKI foi creada para outorgar representación aos consumidores naquelas zonas onde non existen socios de consumo. Os encontros socio-amigos FUNDACIÓN permítenos detectar de forma temperá os sinais que guiarán as decisións de compra a curto-medio prazo.

Participación de consumidores
2005 2006
Nº participantes encontros amigos FUNDACIÓN EROSKI 250 220
Nº participantes focos de consumidores * 17.858

* Os Focos de consumidores iniciáronse en 2006

Como novidade, destacamos a posta en marcha en maio de 2006 dos primeiros Focos de Participación de Consumidores. Naceron ante a necesidade de iniciar un proceso participativo que integrase e involucrase aos consumidores a partir dun maior achegamento e coñecemento dos seus intereses cotiáns nos temas nos que estes podían ter influencia e, por tanto, opinión. Foron 17.000 persoas as enquisadas en postos e a difusión das conclusións e respostas leváronse durante varias xornadas, cun total de 2.500 horas de atención ao público.

En maio de 2006 puxéronse en marcha os primeiros Focos de Participación de Consumidores. Enquisouse a 17.000 persoas en postos.

En relación co noso labor informativo, destacamos en 2005 co premio á mellor reportaxe on-line sobre biodiversidade en Consumer.es. (Fundación Biodiversidade), mellores dietistas do ano para os colaboradores da revista Consumer e o recoñecemento de SND (Asociación Mundial para o Deseño Gráfico) ás infografías Consumer.es.

Terceiro sector

A novidade este ano radica no método de traballo para deseñar os contidos desta memoria. Tal y como se detalla en la sección «Principios de elaboración», Tal e como se detalla na sección «Principios de elaboración», colaborou un comité de expertos independentes presidido por Transparencia Internacional en España e composto por representantes WWF/Adena, World Bank Institute, Fundación Economistas sen Fronteiras y Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento. Este feito sitúa a EROSKI como a primeira compañía de consumo e distribución en realizar este tipo de iniciativa.

As principais inquietudes mostradas céntranse na información que trasladamos ao consumidor sobre os nosos produtos, as políticas para incentivar a venda de produtos ecolóxicos e de comercio xusto ou os episodios de incumprimento de compromisos.

Gobernos

A novidade neste período, en relación coa participación en políticas públicas, é a firma dun convenio voluntario co Ministerio de Medio Ambiente para a redacción dos gases con efecto invernadoiro asociados á nosa actividade loxística e de transporte.

Iniciativas que subscribimos

Asumimos desde 2002 os 10 principios do Pacto Mundial promovido por Nacións Unidas en relación co respecto aos dereitos humanos, dignidade laboral, protección ambiental e loita contra a corrupción.

Expectativas
Canle Principais inquietudes Resposta EROSKI
Comité de expertos Incidencias ambientais Retraso da apertura dun centro arrendado porque se pedía asegurar a condución de augas. O concello garantiu este feito para a data prevista de apertura
Incidencias de produto O Servizo de Atención ao Consumidor xestiona as queixas e as reclamacións e son tratadas desde as tendas aos nosos departamentos centrais e intervén o Departamento de Calidade. Estamos rexistrados nas Xuntas de Arbitraxe, tanto no noso papel de asociación como no de empresa
Atributos de produtos e información ao consumidor Os nosos controis de seguridade aseguran a orixe e sabor de EROSKI Natur, a ausencia de transxénicos ou as características ambientais de marca propia (por exemplo: PSC en EROSKI Garden). Con respecto a comercio xusto e ao quebracabezas socialmente responsable, as condicións de comercialización veñen fixadas polo noso provedor (Intermón-Oxfam). Todo se transmite ao consumidor a través de etiquetado apoiando en ocasións con folletos e campañas informativas.
Cambio climático LA mellora ambiental da actividade loxística está claramente centrada en medidas de mitigación do cambio climático.
Corrupción Tipificado como falta grave, o noso Regulamento Interno de conduta contempla incluso a expulsión do traballador.
Accesibilidade Melloramos as medidas de accesibilidade nos aparcadoiros, salas de venda e sede social, iniciativas controladas pola auditoría SA8000 e a preauditoría conforme aos criterios DALCO.
Dereitos humanos O noso sistema de xestión ético, segundo SA8000, contempla medidas para protexer os dereitos humanos tanto en procesos propios como na cadea de subministro.
Presión urbanística e biodiversidade Cúmprese a lexislación en promocións propias.

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.4.2 Premios e recoñecementos » [Páxina 1/3]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina